پیوندها  

نکات اجرایی لازم در ارتباط با قانون پیش فروش ساختماننکات اجرایی لازم در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان

مهندسان محترم در اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن لازم است موارد زیر رعایت نمایند:

مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی حسب مورد، اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در  نقشه های مربوطه درج نمایند.

مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوب ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

صدور تأییده های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان مربوط به شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف ذاتی مهندسان ناظر بوده و آنها،  شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تأییده ها و و شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

جهت دریافت دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان فایل زیر را دریافت نمایید.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی