شماره: 1939
1396/6/5
برگزاری دوره الزامی گزارش نویسی
سیزدهمین دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه مهندسان نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد.

برگزاری دوره الزامی گزارش نویسی

سیزدهمین دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه مهندسان نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان این دوره با حضور نزدیک به 230 نفر از مهندسان در دانشکده مائده گرگان برگزار شد، محمدرضا محمدیان به عنوان مدرس به بیان مطالب و موارد مورد نیاز پرداخت. شایان ذکر است دوره گزارش نویسی برای ارتقا، تمدید و صدور پروانه اشتغال مهندسی الزامی است.