شماره: 1940
1396/6/6
برگزاری نشست کمیته سیما و منظر شهری در نظام مهندسی ساختمان گلستان
نشست کمیته سیما و منظر شهری در سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد.

نشست کمیته سیما و منظر شهری در سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دراین نشست که با حضور نمايندگان دستگاهها و نهاد های مرتبط برگزار شد، ضوابط تهیه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در موضوع نمای ساختمان ها مورد بررسی نهایی قرار گرفت. قرار است این ضوابط بعد از نهایی شدن جهت تصویب و اجرا به کمسیون ماده 5 استان ارسال خواهد شد.