شماره: 1942
1396/6/11
آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
در اجرای مواد 53،52و54 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، نوبت اول، دومین مجمع عمومی بطور فوق العاده دسازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در روز پنجشنبه مورخ 1396/06/30 از ساعت 16 الی 19 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار می گردد.

آگهی مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

در اجرای مواد 53،52و54 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، نوبت اول، دومین مجمع عمومی بطور فوق العاده دسازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در روز پنجشنبه مورخ 1396/06/30 از ساعت 16 الی 19 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار می گردد. درصورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول، نوبت دوم مجمع درروزشنبه مورخ 1396/07/01همان ساعت درمحل کانون طه واقع درخیابان شهید رجایی جنب استخر معلم برگزار خواهد شد. 

دستورجلسه:

-بررسی وتصویب تراز مالی سال 95