شماره: 27
1393/3/19
مجمع عمومی
مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط وکارت عضویت معتبر، که اصالتا یا وکالتا حق رای دارند تشکیل می شود.

جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار وبطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می شود به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.