شماره: 6
1393/3/11
برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات مبحث 9 و 10 مقررات ملی ساختمان
برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات مبحث 9 و 10 مقررات ملی ساختمان
به همت کمیته های پژوهش و تخصصی عمران کارگاه آموزشی تغییرات مبحث 9 و 10 برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات مبحث 9 و 10 مقررات ملی ساختمان

 

 

به همت کمیته های پژوهش و  تخصصی عمران کارگاه آموزشی تغییرات مبحث  9 و 10 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این کارگاه داوطلبان با آخرین تغییرات این مبحث و آیین نامه زلزله  آشنا شدند. دکتر عبدالرضا سروقد مقدم و امیر پیمان زندی و مجتبی اصغری سرخی  مدرسان این کارگاه بودند.